Έχουμε θέσει ως στόχο για το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του, μέσω της οργάνωσης των Υπηρεσιών του και της μηχανοργάνωσής τους, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Παράλληλα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και την ανοιχτή διακυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μέτρησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της βελτίωσής τους, μέσω και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της αμεσότητας του τρόπου διοίκησης.

Αντικείμενο της συνεργασίας, την οποία ήδη συζητάμε με την Ομάδα Έργου «για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση», του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι η προετοιμασία μετάβασης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στην Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μέσω της αναγκαίας επιστημονικής και οργανωτικής υποστήριξης, προκειμένου:

  1. Να υλοποιεί έργα κατηγορίας «Ανοιχτής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
  2. Να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εφαρμογή έργων κατηγορίας «Ανοιχτής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
  3. Να προωθεί και να υποστηρίζει συνεργασίες με επιστημονικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, με στόχο την ευρύτερη διάχυση (πληροφόρηση, πραγματοποίηση) των εφαρμογών της «Ανοιχτής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
  4. Να αξιοποιήσει και να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες δράσεις της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εθνικών πόρων.
  5. Να αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες στο πεδίο της «Ανοιχτής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
  6. Να συμμετέχει σε δραστηριότητες και να οργανώσει ο Δήμος δραστηριότητες με περιεχόμενο θέματα «Ανοιχτής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Από τα παραπάνω μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρονική υπηρεσία-πλατφόρμα, που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να καταθέτουν την γνώμη τους για καίρια ζητήματα που αφορούν ενέργειες του Δήμου. Για μεγάλα θέματα που αφορούν το νησί και τον Δήμο να γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία, όμως από πιστοποιημένους χρήστες.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η δημοκρατική λειτουργία του Δήμου, πέρα από τον ορίζοντα των εκλογών, ενώ η κάθε δημοτική αρχή θα έχει πάντα, ως γνώμονα στις δράσεις της, τη γνώμη της πλειοψηφίας του νησιού.

H ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών, ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα του Δήμου, δηλαδή η χρήση email ή sms (αντί για χαρτί), η οποία επιθυμούμε να προσφερθεί στην υπηρεσία των πολιτών μαζί με την απλοποίηση των διαδικασιών, θα προβάλει την περιβαλλοντολογική μέριμνα και κοινωνική ευθύνη του Δήμου σε αυτόν τον τομέα.

Τέλος, είναι δεδομένο ότι οι «Μελέτες δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης», οι οποίες εκπονούνται από ιδιωτική εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής θητείας, ώστε να υποβληθεί φάκελος πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τον «Ψηφιακό μετασχηματισμό των ΟΤΑ», θα συνεχιστούν.